Semalt “PBN” -i nädip gurmalydygyny düşündirýär: Web sahypasynyň mahabatyHaçan-da bir gyzjagazda bir taslamanyň eýesi ýa-da ýumuş bilen webmaster bäsdeşlik temasynda web sahypasyny iň ýokary derejä çykarmak standart mahabat usullarynyň potensialyna girýär, adatça çal reňklere, şol sanda PBN-e seredip başlaýarlar. Şu gün, Semalt oňat taraplaryny gysgaça jemlemek üçin alada etdi we hemra saýtlaryny döredeniňizde geçmeli ädimleriňizi sanap geçdi.

PBN (Hususy blog tory): sahypa setleri

Esasy sahypany (aýratyn sahypalary) mahabatlandyrmak üçin gözegçilik edilýän we paýlaşylýan daşarky baglanyşyk massasyny almak üçin döredildi. PBN üçin domenler auksionlarda ýa-da düşürilen domenlerde satyn alynýar (hasaba alynmagy täzelenmedi ýa-da başga sebäplere görä sahypa taşlandy).

Bu, çeşmäňize baglanyşyk almak üçin amatly, ýöne howply we gymmat usul. PBN howsala däl we diňe beýleki optimizasiýa gurallary bilen bilelikde işleýär. .Agny, sahypa we ondaky harytlar bok bolsa, hususy blog tory kömek etmez. Ora-da kömek eder, ýöne uzak wagtlap däl.

PBN: oňaýsyz taraplary

Mahabatlandyrýan ýa-da eýeçilik edýän sahypaňyza baglanyşyk gerek däl bolsa, ýokary ýygylykly soraglarda eýýäm iň ýokarda durýarsyňyz - gyssagly we dowam etdiriň. Elmydama deňagramlylygy saklamaly bolsaňyz we ýokary derejede SERP-de galyň, ýa-da uzaldylan bölek bilen SERP-de bolmak isleseňiz, PBN bolmasa edip bilmersiňiz. Emma bu:

Uzyn

Taryhy bolan bir domen gözläň, taryhy barlaň (sahypa mowzugy üýtgetdimi, näçeräk we näçeräkden uzakda), mowzuga mümkin boldugyça ýakyn tematiki sahypalary we sahypalary gözläň, sahypanyň baglanyşyk profilini barlaň, gara sanawda gözläň ...

Soň bolsa, hemme zat tertipli bolsa, mazmuny döretmek bilen dizaýny döretmek we durmuşa geçirmek (ähli gözenek sahypalary üçin üýtgeşik bolmaly). Aý hawa, bir makala ýeterlik bolmaz. 5-10-dan başlaýarys. Bir gözenek sahypasy üçin. Şeýle saýtlar 10-dan döredilmeli.

Baglanyşyň agramy hem derrew gelmez, baglanyşyk gurlandan we indekslenenden soň, donoryň agramyny almak üçin takmynan 2-3 hepde garaşmaly bolarsyňyz.

Gymmat

Aboveokardaky işleriň hemmesi arzan däl. Stageshli basgançaklar we hereketler adamlaryň arasynda deň paýlanýan we iş akymly ýerine ýetirilýän hünärmenler toparyndan şeýle hyzmaty sargyt etmek has arzan. Mundan başga-da, toparlar, adatça, ähli zerur gurallara eýe: çeşmeleri tapmak we derňemek üçin tölegli programmalar we hyzmatlar.

Mowzuk näçe bäsdeş bolsa, domen satyn almak şonça kyn we gymmat.

Mundan başga-da, müşderiniň tarapyndaky toparyň özleri bolmaly SEO hünärmenleri (hökmany suratda işgärlerde) geljekde seti saklap bilerler. Bu aňsat däl we dürli howpsuzlyk çäreleri talap edilýär. Mysal üçin:
 • tordaky her sahypa bilen başga IP adresinden işlemek;
 • iş kompýuteriňizde Google hyzmatlary ýok;
 • we/ýa-da inkognito re modeiminde işlemek we ş.m.
Şeýle hem bu sahypalary ýuwaş-ýuwaşdan mazmun bilen doldurmak, köne mazmuny optimizirlemek üçin çykdajylary öz içine alýar.

Stress, köp stres

Kimdir biriniň (bäsdeşleriň ýa-da Google-yň) toruny ýakmagyndan gorkup, hemme zady birbada ýitirersiňiz: PBN, baglanyşyklar we gözleg motory süzgüçiniň aşagyna düşmek.

Garşy çykýan jedeller köp bolsa, hemra gurmagyň manysy barmy? Saýt eýýäm wagyz-nesihat işlerinde işleýän bolsa, biresalarda baglanyşyk satyn alýan bolsa, başarnykly we gowy gurlan set bilen "ýag" baglanyşyk massasyny alarsyňyz. Esasanam aşa gyzýan ýerler üçin dogry.

Bu, ýokary ýygylykly talaplary öňe sürmegiň manysy/ähmiýeti bolan saýtlar we mowzuklar üçin mahabatlandyrmagyň täsirli usulydyr we şular ýaly soraglar mowzugyňyzyň ilkinji 30-syna girýär.

Mundan başga-da, “PBN” dogry işleýän bolsa, sahypaňyzyň baglanyşyk profiline hakykatdanam gözegçilik etmek üçin bir mümkinçilikdir. Hiç kimiň baglanyşygy birden pozmajakdygyny, sahypa ýykylmajakdygyny, özüňiziň çeşmäniň hilini saklaýandygyňyzy anyk bilýärsiňiz.

Şeýle hem, esasy sahypanyň degişli sahypalaryna baglanyşyklary üýtgedip, gözenegiň her sahypasynyň içinde baglanyşyk gurup bilersiňiz we şu ýa-da beýleki makalany donor sahypasyndan geçirip, esasy çeşmedäki baglanyşyk agramyny artdyryp bilersiňiz.

Mundan başga-da, donor saýtlary ýa-da mowzugyňyza doly laýyk gelýär ýa-da aýratyn sahypalara degişlidir, mowzuk ýa-da ýer boýunça biri-birine gabat gelýär.

Her sahypany özboluşly we peýdaly mazmun bilen doldursaňyz, belliklere üns beriň, soňra gözenek saýtlary üçin özboluşly dizaýn döretmek asla möhüm däl.

PBN baglanyşyk hili diňe gözleg motory algoritmleri üýtgese üýtgäp biler.

Möhüm

Hususy blog torunyň ähli artykmaçlyklary diňe ony goldap we ösdürip biljek toparyňyz we çeşmeleriňiz bar bolsa mümkindir. Tor bilen bir eýesiniň arasyndaky baglanyşygy diňe bir gezek alyp bilmersiňiz. Optimizatorlar Google-y yzygiderli aldamaly bolarlar.

PBN görnüşleri

“PBN” -iň üç görnüşini öwreniň

Sosial ulgam

Bu PBN-ler meşhur blog platformalarynda döredilýär. Pes bäsdeşlige ukyply ýerleri öňe sürmekde täsirli.

Bu ýasamak üçin has çalt we arzan usul. Size näme gerek:
 • mugt çeşmede islenýän mowzuk web sahypasyny ýa-da blog ýasamak (size kömek etmek üçin mugt web sahypasyny döredijiler);
 • profilini ynançly maglumatlar bilen jikme-jik dolduryň;
 • semantik ýadrosy ýygnamak;
 • mazmuny ýükläň we esasy çeşmä baglanyşyk.
Möhüm

Blog platformalaryndaky ähli saýtlar stil, dizaýn we käwagt ses äheňi bilen tapawutlanýar. Elbetde, profil maglumatlary başga, hersini birleşdirip bilmersiňiz blog sahypasy torda şol bir eýesi bilen. Mazmundan baglanyşyklar diňe bir eýesiniň web sahypasyna däl, eýsem beýleki ynam çeşmelerine hem eltýär. Mundan başga-da, baglanyşyklar esasy sahypanyň bir sahypasyna eltmeýär (mysal üçin, diňe esasy sahypa däl, blogdaky makala ýa-da hyzmatdaşlaryň sahypasyna).

Salgylar mazmuna organiki taýdan tikilýär.

.Adyňyzda saklaň, mazmun hemme zat. Bular peýdaly makalalar, synlar, bellikler bolmaly. Göni we gyzyklanýan ulanyjylary alyp barýan şol baglanyşyklar gymmatlydyr.

Bu setiň kemçilikleri: gowy taryhy bolan domen tapmak gaty kyn - şonuň üçin baglanyşygyň agramy hem şübheli.

Täzelenen PBN

Web arhiwinden dikeldilen saýtlar hakda aýdýarys. Bu lotereýa. Bu ýerde indekslenmedik, süzgüçli ýa-da gözleg motorlarynyň gara sanawyna girýän sahypa girmek howpy bar.

Niche saýty

Eýeleriniň satýan web sahypalary. Esasy sahypanyň mowzugyna ýakyn ýa-da degişli çeşmeler. Gowy taryhy bar, şeýle sahypalaryň belli bir sahypasy eýýäm indekslenendir. Bular traffigi bolan saýtlar, şonuň üçin olara garşy sanksiýalar ýok. Şeýle çeşmeleriň arka baglanyşyklary bar, bu bolsa olardan gurlan baglanyşyklaryň agramynyň has köp boljakdygyny aňladýar.

PBN-leriň üçüsi hem daşarky baglanyşyk binasyny gurmak üçin ulanylyp bilner, emma iň amatly ulgam iň täsirli hasaplanýar.

PBN döretmek üçin ädimler

PBN-ni nädip döredip boljakdygyny şu ýerden öwreniň.

Domen gözlegi

Domen PBN-iň oňurgasydyr; Sahypamyza geçirmek üçin eýýäm gowy baglanyşyk massasy bolan domeni tapmak möhümdir.

Möhleti: möhleti gutaran domenler, şeýle domenleri registratoryň bahasyndan satyn alyp bilersiňiz. Iň arzan bahany tapmak üçin agregatorlary ulanyň.

Auksion: bu etapda iň gowy domenleri satyn almak mümkin. Bu ýönekeý zat, domeni hasaba almagyň senesi gutaranda, bazara gatnaşyjylaryň hemmesi auksion re iniminde domen üçin bäsleşmäge mümkinçilik alýarlar. Domen häzirki eýesi tarapyndan täzelenmese we nyrhyňyz beýlekilerden ýokary bolsa, bir domen alarsyňyz. Bahalaryň diapazony - her domen üçin on müňlerçe dollar ...

Auksionlar

Her auksion ýa-da serhet gullugynda häzirki wagtda söwda edýän domenleriň sanawy bar. Olary düşürip, ölçegleriňize garşy barlamaly.

Taraz
 • iň semiz domenleri dogry bahadan almak üçin gowy pursat.
Minuslar
 • çemeleşme diňe awtomatiki ýerine ýetirilende işleýär;
 • prosesi awtomatlaşdyrmak üçin ýokary çykdajy;
 • API hyzmatlaryna mätäç Serpstat, Semalt, Ahrefs, Majestic, Similarweb, Moz.
Domenleri nireden gözlemeli
 • Bütin dünýäde: auksion.godaddy; namecheap; namejet.

Hyzmatlar

Bu ýagdaýda ähli domen gözleg amallaryny hyzmatlara geçirýärsiňiz. Aýlyk töleg we ähli zerur aýratynlyklary bolan hyzmatlar arzanladyş domenlerini ediň. Spam üçin domeni täzeden barlamaly we teklip hödürlemeli.

Taraz:
 • Amatlylyk, gözlegden maglumat jemlenişine çenli prosesi nädip gurup boljakdygy hakda pikir etmegiň zerurlygy ýok.
 • Täzelenip bolýan dolandyryş panelleri.
 • Her hyzmatyň artykmaçlyklary bar.
Minuslar
 • domenler, siz we bäsdeşleriňiz üçin hemmeler üçin görünýär;
 • hyzmatlar elmydama satyn alyp boljak ähli domenleri bermeýär;
 • käwagt domen hakda nädogry maglumatlary berýärler.

Möhleti geçen domenleri gözläň

Domenleri tapmagyň köp usuly bar, ýöne umumy manyda ýazsaňyz, esasy zat tutuş interneti derňemek we zerur aýratynlyklary bilen möhleti geçen domenleri tapmak.

Taraz
 • domenleriň arzan bahasy.
Minuslar
 • az wagt sarp edýän usul;
 • satyn almak üçin domenleri kesgitlemek üçin gural gerek;
 • Serpstat, Ahrefs, Majestic, SimilarWeb, Moz üçin uly API çäkleri gerek.

Potratçy hyzmatlary

Bu ýerde olar siziň üçin ähli işleri ederler, ýöne şonda-da size berýän zatlaryny barlaň. Mysal üçin: Semalt gullugy.

Taraz
 • hemmesiniň nähili işleýändigini anyklamagyň zerurlygy ýok - wagtyňyzy tygşytlaň.
Minuslar
 • hiç zada gözegçilik edip bilmersiň;
 • potratçynyň tabşyrygy sebäpli bahasy has ýokary.
Domenler kesgitlenenden soň, näme bolar?

Sahypaňyzyň mazmuny üçin mazmun tapmak

PBN-iň maksatlaryna baglylykda sahypany zerur materiallar bilen dolduryp bilersiňiz. Mazmun diňe bir tekst bolup bilmez, suratlar, wideolar, oýunlar, önümler, restoran menýulary, maglumat agregatlary, umuman, halaýan zadyňyz bolup biler. Şonuň üçin PBN-i mowzugyňyza görä düzüň. Oýun sahypaňyz bar bolsa, galp oýun dükany ýa-da brauzer oýny edip bilersiňiz.

Semantika boýunça tekst ýazmagy sargyt edip bilersiňiz, sahypanyň dogry gurluşyny düzüp we oýlanyşykly baglanyşyk gurup bilersiňiz. 10 web sahypasyny gurmak üçin 200 sagat sarp ediň. Netijede, indeks diňe sahypalaryň esasy sahypalaryny öz içine alar. Hawa, şeýle töwekgelçilikler bar.

Şeýle hem articleforge.com ýa-da talktotransformer.com arkaly mazmun döredip bilersiňiz

Tekst mazmunyny döretmegiň usullarynyň esasy sanawy

 • mowzuk tekstini gözlemek;
 • tekstleri baglanyşykly dillerden terjime etmek;
 • tekstleriň döremegi;
 • tekst ýazmak;
 • YouTube-da wideo subtitrlerini alyň/ses we wideo mazmunyny ýazyň.

Web sahypasyny dörediň we hostinge ýerleşdiriň

Näme etmelidigiňizi gysgaça: sahypany galdyryň we sahypalara birikdirilen onlarça aýak yzynda ýanmaň. Aýak yzlary köp: aragatnaşyklar, domen eýesi, IP, NS-serwer, web sahypasy CMS, domen hasaba alyş senesi, galyplar, birmeňzeş kod bölekleri.

Grid hostingine şeýle köp çemeleşme bar:

1 - Hosting/serwerleri dolandyrmak üçin wagtyňyz ýok bolsa (ýa-da bu kiçijik synag), onda PBN.HOSTING ýa-da Easy Blog Networks ýaly ýörite hyzmatlaryň hyzmatlaryndan peýdalanyň. Şeýle hyzmatlar dürli registratorlarda hasap döredýär.

Veryöne gaty uly bir kemçilik bar: goňşularyňyz şol bir PBN bolup biler, ýa-da sahypalaryňyza gözegçilik etmeýärsiňiz, hyzmatlara bagly.

2 - siteshli sahypalary bir serwere ýükläp, proksi düzüp bilersiňiz, mysal üçin: CloudFlare arkaly.

3 - Aýak yzlaryny gizlemegiň has ygtybarly usuly bar: dürli hosterlerde we ýer eýelerinde onlarça hasap dörediň. Recordsöne ýazgylary ýöretmek we hatda 10 öý eýesiniň goldawy ýörite taýýarlanan adamyň tagallasyny talap edýär. Şübhesiz: goşulyň Semalt gullugy kömek almak üçin

Saýt toruny dolandyrmak

Iň esasy zat, gözenek gurlanda, kimiň jogapkärdigine we nämä jogapkärdigine düşünmeli. 10 sahypa ýasasaňyz, kän bir problema bolmaz. Alreadyöne eýýäm 50-ni döredýän bolsaňyz, haýsy nokatlara gözegçilik etmelidigiňizi pikirleniň:
 • maliýe hasaby;
 • ähli taslamalaryň sanawyny ýöretmek;
 • setleri doldurmak we paneli ýakmazlyk üçin olar bilen işlemek;
 • topary dolandyrmagy guramak;
 • KPI sazlamasy;
 • yzarlamagyň netijeleri;
 • ähli zerur maglumatlary saklamak;
 • seljeriş.

Netije:

Aslynda köp sorag bar - we PBN gurluşyk dolandyryşyny nädip guramalydygy barada makala taýýarlaýarys. Garaşmaga we PBN gurmagyň we sahypaňyzyň baglanyşyk profilini sowatmagyň usullaryny anyklamaga wagtyňyz ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyň hünärmenleri. Birnäçe minutdan size kömek edip bileris. Semalt SEO hünärmenleri islän wagtyňyz we islendik sagat 24/7. Islendik dilde. Şonuň üçin soraglaryňyz nähili bolsa-da, bize goşulyň, kanagatlanarsyňyz.

send email